[1]
Kudryavtsev, D., Sotnikova, Y., Stolyarov, V., Mufakharov, T., Vlasyuk, V. and Cherepkova, Y. 2023. Cluster analysis on the example of blazars from the Roma-BZCAT catalog. Acta Astrophysica Taurica. 4, 3 (Nov. 2023), 5–10. DOI:https://doi.org/10.34898/aat.vol4.iss3.pp5-10.