(1)
Kudryavtsev, D.; Sotnikova, Y.; Stolyarov, V.; Mufakharov, T.; Vlasyuk, V.; Cherepkova, Y. Cluster Analysis on the Example of Blazars from the Roma-BZCAT Catalog. Acta Astrophys. Tau. 2023, 4, 5-10.