(1)
Zhelenkova, O.; Vitkovskij, V.; Plyaskina, T.; Shergin, V.; Malkova , G.; Chernenkov, V.; Kyabishev, M.; Velichko , A. Information System of the General Observation Archive of SAO RAS. Current State. Acta Astrophys. Tau. 2023, 4, 9-16.