Kudryavtsev, D., Sotnikova, Y., Stolyarov, V., Mufakharov, T., Vlasyuk, V., & Cherepkova, Y. (2023). Cluster analysis on the example of blazars from the Roma-BZCAT catalog. Acta Astrophysica Taurica, 4(3), 5–10. https://doi.org/10.34898/aat.vol4.iss3.pp5-10