Zhelenkova, O., Vitkovskij, V., Plyaskina, T., Shergin, V., Malkova , G., Chernenkov, V., Kyabishev, M., & Velichko , A. (2023). Information system of the general observation archive of SAO RAS. Current state. Acta Astrophysica Taurica, 4(4), 9–16. https://doi.org/10.34898/aat.vol4.iss4.pp9-16