Kudryavtsev, Dmitry, Yulia Sotnikova, Vladislav Stolyarov, Timur Mufakharov, Valery Vlasyuk, and Yulia Cherepkova. 2023. “Cluster Analysis on the Example of Blazars from the Roma-BZCAT Catalog”. Acta Astrophysica Taurica 4 (3):5-10. https://doi.org/10.34898/aat.vol4.iss3.pp5-10.