Kudryavtsev, D., Sotnikova, Y., Stolyarov, V., Mufakharov, T., Vlasyuk, V. and Cherepkova, Y. (2023) “Cluster analysis on the example of blazars from the Roma-BZCAT catalog”, Acta Astrophysica Taurica, 4(3), pp. 5–10. doi: 10.34898/aat.vol4.iss3.pp5-10.