Zhelenkova, O., Vitkovskij, V., Plyaskina, T., Shergin, V., Malkova , G., Chernenkov, V., Kyabishev, M. and Velichko , A. (2023) “Information system of the general observation archive of SAO RAS. Current state”, Acta Astrophysica Taurica, 4(4), pp. 9–16. doi: 10.34898/aat.vol4.iss4.pp9-16.