[1]
D. Kudryavtsev, Y. Sotnikova, V. Stolyarov, T. Mufakharov, V. Vlasyuk, and Y. Cherepkova, “Cluster analysis on the example of blazars from the Roma-BZCAT catalog”, Acta Astrophys. Tau., vol. 4, no. 3, pp. 5–10, Nov. 2023.