Kudryavtsev, D., Y. Sotnikova, V. Stolyarov, T. Mufakharov, V. Vlasyuk, and Y. Cherepkova. “Cluster Analysis on the Example of Blazars from the Roma-BZCAT Catalog”. Acta Astrophysica Taurica, vol. 4, no. 3, Nov. 2023, pp. 5-10, doi:10.34898/aat.vol4.iss3.pp5-10.